Българско училище за роден език

В началото на учебната 2004-2005 г. Българското републиканско самоуправление в Унгария официално регистрира Българско училище за роден език. Разрешението за функционирането на училището бе получено на 31 август т. г. от министъра на образованието на Република Унгария д-р Балинт Мадяр. Училището е продължение на т. нар. Съботно училище, което същестува повече от 10 години и бе финансирано от БРС. В него се изучава български език и народознание в групи според възрастта и нивото на владеене на български език.

Занятията се провеждат в сградата на Българското републиканско самоуправление, в специално уредена за целта класна стая.

Създаването на новата институция бе наложено от промяната във финансирането на този вид обучение. Досегашната практика за разпределяне на средствата на конкурсна основа бе прекратена, а в унгарското законодателство бяха внесени промени, които направиха възможно включването на този вид обучение в системата на унгарската образователна система. Създаването на официално призната институция създава стабилност за училището и осигурява неговото дългосрочно финансиране. Ето защо е неразбираема позицията на българските власти в лицето на МОН, които посрещнаха с подозрение неговото създаване. (В хода на преговорите Министерството на образованието и науката отказа да подпише договор, според който занятията и занапред да се провеждат в сградата на българското училище в Будапеща, където има подходяща училищна база.)

B обучението вземат участие деца в училищна възраст, които учат в унгарски училища. По специална програма, изработена по желание на местната българска общност със съдействието на специалисти от Националния институт по образование и включена в системата от стандарти за обучение на малцинствата в Унгария, обучението се извършва на четири нива, с които се покриват изискванията за владеене на български език и култура за четвърти, шести, осми и дванайсти клас. Обучението се признава официално в рамките на унгарската образователна система и може да бъде вписано в свидетелството за завършен клас, издавано от унгарското училище по желание на ученика. (Още през първата учебна година имаше деца, които предпочетоха оценката по български език да бъде вписана в свидетелството им за завършен клас.) Ученици от гимназиалния курс имат право да се явят на зрелостен изпит по български език, който се вписва в унгарската им диплома.

Такъв тип училище в Унгария се създава за първи път. На 2 октомври 2004 г. в една от представителните зали на Будапеща в тържествена обстановка се състоя откриването на учебната година за трите новосъздадени училища за роден език: българско, гръцко и полско. Тържеството се състоя в присъствието на родители и ученици, представители на Министерството на образованието на Република Унгария и канцеларията на министър-председателя, консулът на българското посолство и други официални лица.

Въпреки ограничения брой часове децата от Българското училище за роден език усвояват добре майчиния език. Българската общност се старае да създава и съответната езика среда, в която те да могат да използват знанията си. Мнозина от възпитаниците на училището посещават и занятията на танцовите състави “Росица” и “Янтра”, вземат уроци по българска музика и фолклорно пеене. В навечерието на коледните празници деца от училището подготвиха програма, с която се представиха в българските предавания по радиото и телевизията. Закриването на първата учебна година се състоя пред паметника на Иван Вазов в парка на преводачите в родната къща на Шандор Петьофи в Кишкьорьош.

Все по-добре обзаведена е и класната стая, в която се провеждат занятията. Учебно-технически средства, книги, компютри разнообразяват учебната дейност. Деца и родители поемат доброволно допълнителното натоварване и посещават редовно часовете в петък и събота.

Българското училище за роден език се стреми да разпространи своята дейност и върху останалите поколения от общността. Функционира курс за възрастни. С подкрепата на Българското самоуправление в Зугло е открита неделна занималня за най-малките – деца от три до шест годишна възраст. Предстои и разширяване на обхвата на училището с включването на деца от провинцията в обучението.

Усилията на българите в Унгария за съхраняване на родния език могат да бъдат успешни ако са последователни и обвързани с цялостната дейност на общността. Положителните резултати в последно време ни карат да смятаме, че ускорените процеси на асимилация могат да бъдат сериозно забавени. Цялостният престиж на българската култура и език влияят благоприятно върху тези процеси. Ако – макар и малка – общността е добре организирана и има ресурси (материални и човешки) за организирани на своята културна дейност, тя ще намери своето място и в глобализирания свят. Но трябва да гледаме този свят с широко отворени очи, открити за новото и използвайки всички възможности, които ни се предоставят.

Българско училище за роден език

Адрес: 1062 Budapest, Bajza u. 44.